Missie & Visie


MISSIE

Wij vinden dat ieder mens gelijkwaardig en uniek is.

Ieder mens heeft vanuit deze gedachte dan ook recht op een zo zelfstandig mogelijk leven, waarbij iedereen kansen moet krijgen om tot persoonlijke groei te komen. Hierdoor zal de kwaliteit van leven verbeterd worden. Onze visie komt ook voort uit onze religieuze overtuiging, dat we hier zijn om iets voor elkaar te mogen betekenen, elk met zijn of haar eigen talenten.

Vanuit deze gedachtegang is ons doel een huis te creëren voor kinderen en jong-volwassenen die om verschillende redenen niet meer in hun gezin van oorsprong kunnen blijven. De continuïteit van twee vaste opvoeders zal veel structuur en veiligheid bieden, maar daarnaast bieden wij vanuit onze professie een therapeutisch klimaat van waaruit we ook eventuele  bijkomende gedrags- en contact problematiek kunnen begeleiden.

Voor kinderen geldt dat zij al vanwege het feit dat ze kind zijn in een afhankelijke positie verkeren, wat voor onze doelgroep kinderen en jongvolwassenen met een beperking nog eens wordt versterkt, juist vanwege deze beperking. Dat brengt hen in een erg kwetsbare positie waarin ze recht hebben op (gezins)ouders die er altijd voor hen zijn. Wij zijn er van overtuigd dat dit hen rust en vertrouwen biedt, van waaruit zij zich fysiek, emotioneel en sociaal volop kunnen en mogen ontwikkelen.

VISIE

Vanuit ons mensbeeld en onze missie willen wij een woonomgeving bieden met als basis echtheid, warmte en genegenheid. Dit vanuit een professioneel perspectief. Door de vaste basis van ons als gezin zullen wij kinderen en jongeren veiligheid en structuur kunnen bieden waardoor ze zich in de eerste plaats gelukkig zullen voelen maar van waaruit ze zich ook optimaal kunnen ontwikkelen.

Veel van deze kinderen zijn vanuit hun achtergrond en ervaringen vaak het vertrouwen in anderen enigszins kwijt en wij hopen oprecht dat ze bij ons mogen ervaren dat ze de moeite waard zijn en er mogen zijn zoals ze zijn.

Uiteraard willen we hierin ook hun eigen netwerk betrekken en vooral respecteren. Familieverbanden fungeren  in onze optie als basis, dit geldt zowel voor de netwerken van elk kind afzonderlijk als voor onze eigen familie- en vriendenkring.

Doordat deze kinderen in een gewoon huis, in een gewone straat en in een gewoon dorp opgroeien is het natuurlijk belangrijk om de lokale gemeenschap hierin te betrekken en andersom, onze kinderen te laten integreren binnen deze gemeenschap.

 

Wij zullen een liefdevol maar ook professioneel klimaat scheppen vanuit onze eigen ervaring en opleiding, maar dit kunnen we van buitenaf ook garanderen door onze samenwerking met de erkende zorginstelling Driestroom. Dit maakt ons handelen transparant  en zorgt ervoor dat   het toezicht en de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

CONTRA-INDICATIES

Een uitzondering kan zijn als er sprake is van ernstig acting-out gedrag wat de andere gezinsleden zeer negatief kan beïnvloeden. Tevens middelengebruik en seksueel overschrijdend gedrag kan een contra indicatie zijn voor plaatsing of zelfs leiden tot verwijdering van het gezinshuis. 

 

Onze huidige woning is vanwege de indeling minder geschikt voor minder valide kinderen. In de toekomst sluiten we deze doelgroep, in een meer aangepaste woning niet uit. Ook op het gebied van verpleging en verzorging hebben wij namelijk beide voldoende expertise en ervaring opgedaan.